DLA AKCJONARIUSZY

Komunikat dla Akcjonariuszy Spółki JRR Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z dn. 30.09.2020r.

Spółka pod firmą JRR INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ulica Solna numer 27/17, 61-736 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676501, posiadająca numer NIP 7831758387 oraz numer REGON 367206875 (*dalej „Spółka”) niniejszym uprzejmie informuje akcjonariuszy, że w dniu 30 września 2020 r. Spółka skierowała pierwsze (I) wezwanie do niezwłocznego złożenia w Spółce przy ul. Solnej 27/17 w Poznaniu posiadanych przez akcjonariuszy dokumentów akcji imiennych. 

Wezwanie skierowane zostało do akcjonariuszy w związku z treścią norm prawnych wyrażonych w art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi zmianami) i art. 402 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) k.s.h.